Přijetí do MŠ od roku 2020/2021

Do mateřské školy se od příštího školního roku přihlásilo celkem 9 dětí. Všechny byly přijaty.


Návrat do školy a školky 25.května 2020

Vážení rodiče,

po uvolnění stávajících opatření se děti naší školy a školky mohou 25. května vrátit do lavic. Návrat do školy je dobrovolný, přihlásilo se méně než polovina žáků. V této stále mimořádné situaci budou chybět dva pedagogové.

Většinu dne budeme trávit (škola i školka) na školní zahradě, případně na dvorku nebo v budově. Nebudeme opouštět areál školy. Provoz školy včetně oběda bude od 7.30 do 12.30. Rozvrh bude upravený - výuka začne v 8.00 hodin a skončí v 11.55. Ráno se budou děti ve škole shromažďovat od 7.30 do 8.00 hodin, budou v roušce. Odpolední výuka nebude, odpoledne se pedagogové budou věnovat distančnímu vzdělávání. Školní družina (ani ranní - nesmí být) nebude v provozu. Úplata za družinu za měsíce duben, květen a červen se nebude hradit.  Bude upravena i úplata školkovného. Školkovné za měsíc duben se neplatí. ( podrobně na nástěnce ve školce) Provoz školky bude od 6.30 do 15 hodin. První den všechny děti (školy i školky) předloží čestné prohlášení o bezinfekčnosti, to odevzdají hned při příchodu. Školáci předloží vyplněný formulář o formě odchodu ze školy. Do školy a školky nesmí dítě s příznaky onemocnění. Jakmile se u dětí projeví jakékoliv příznaky nemoci, budou izolovány a v co nejkratší době opustí po vyzvání zák. zástupce školu.

Školní jídelna bude fungovat standardně, za velmi přísných hygienických opatření. Děti školky a školy se budou v určitém časovém odstupu a po větrání v jídelně střídat. K mísení nedojde. Děti budou mít připravené příbory na vydezinfikovaném stole. K okénku budou chodit jednotlivě. Budou dodrženy rozestupy. Prostor bude vymezen i pro důkladnou hygienu před jídlem.

Oběd MŠ 11.20 - 11.45

Oběd ZŠ 12.00 - 12.25

Všechny prostory školy a školky, třídy, toalety budou pravidelně a často dezinfikovány, větrány a vybaveny dezinfekcí a jednorázovými ručníky. Látkové ručníky nebudou používány.

Žáci budou mít ve škole roušky (denně 2 + sáček). Sundat roušku bude možné pouze v lavici při frontální výuce ( žáci i pedagogové). Pedagogové budou průběžně kontrolovat pravidelnou a častou hygienu. Dezinfekce proběhne po každém výukovém bloku a před jídlem.

Cesta do školy (a školky) a ze školy

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

— Dodržení odstupů 2 metry.

Příchod ke škole ( školce) a pohyb před školou

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; děti budou přicházet plynule za

    přítomnosti dozoru u vchodu, do šatny školky se bude vcházet po 2 ( tím se myslí 2 děti

     v doprovodu 2 dospělých)

— Při vstupu si každý vydezinfikuje ruce.

— Školáci v roušce půjdou ze šatny rovnou do učebny družiny, tam budou organizováni

    ped.dozorem. Během výuky budou upraveny lavice a dodrženy rozestupy.

V prostorách školy a školky

— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze

   po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

—Do školy budou vstupovat žáci školy v roušce a bez doprovodu.

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

— Během výuky ve škole budou upraveny lavice a dodrženy rozestupy.

    Složení skupiny je od 25.5. do 30.6. neměnné.

Omluvenka v nepřítomnosti

Nepřítomnost ve skupině je nutné omluvit. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Osoby s rizikovými faktory

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou

léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b)

při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce

ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Ke stažení: Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (předloží děti MŠ a žáci ZŠ)

                    Potvrzení o způsobu opouštění školy (předloží žáci školy)

7.5.2020, Mgr.Eva Buriánová

Informace k návratu do školy a školky

Podle zveřejnění na msmt  bude od 25. května  možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.
  • Škola, školka a školní jídelna ve Vysokém Chlumci opětovně zahájí provoz 25.5.2020. Provoz bude pravděpodobně pouze dopoledne. Další podrobnosti k organizaci budou zveřejněny až podle konečného počtu dětí, které se chtějí vrátit do školy. 


Bravo!!!, tak se učíte doma....:-)

Prezentace paní učitelky Veroniky Křenkové.


Potvrzení ošetřovného pro zaměstnavatele

Vážení rodiče, pokud potřebujete potvrdit doklad o ošetřovném, obraťte se na mě emailem, zašlu potvrzený a elektronicky podepsaný.

Eva Buriánová